ZAREZERWUJ

REGULAMIN

       

 § 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 • Regulamin Pałacu obowiązuje na terenie Pałacu Chichy i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 • Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Pałacem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”

 • Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.

 • Regulamin Pałacu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pałacu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 • Aktualna wersja regulaminu Pałacu jest dostępna na stronie internetowej Pałacu www.palacchichy.pl.

 

§ 2. DOBA HOTELOWA

 

 • Pomieszczenie mieszkalne w Pałacu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

 • Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Pałac może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.

 • Pałac zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Pałacu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 • Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.

 

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

 

 • Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Pałacu Chichy.

 • Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową lub smsową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania opłaty za wybraną ofertę pobytu. 

 • Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Pałacu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Pałac zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Pałac rezerwacji.

 • Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Pałacu, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji.

 • Nie ma możliwości anulowania przez Gościa rezerwacji bezzwrotnej:

  na ponad  7 dni przed rozpoczęciem pobytu – Gość może zmienić termin pobytu na inny dostępny termin

 • W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji zwrotnej:

  na ponad 3 dni przed rozpoczęciem pobytu – Pałac zwraca kwotę równorzędną wpłaconemu zadatkowi potrącając kwotę obsługi płatności

  w czasie krótszym niż 72h przed rozpoczęciem pobytu - Gość ma możliwość zmiany terminu, na inny dostępny termin

 

 

Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie i musi mieć ono formę pisemną pod rygorem nieważności.

 

 Anulowanie rezerwacji przez Gościa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia lub stanów nadzwyczajnych w Polsce:

 

 

 • w przypadku rezygnacji z rezerwacji zwrotnej przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – Pałac Chichy zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszty bankowe w formie vouchera kwotowego do wykorzystania w późniejszym terminie bądź zaproponuje dokonanie zmiany terminu rezerwacji.

 

Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Pałac Chichy oraz możliwości dokonania zmiany. Pałac zastrzega sobie, że zmiana terminu pobytu nie może narażać Pałacu na straty.

w przypadku, w którym niemożność zrealizowania danego zamówienia nie wynika z czynników zależnych od Pałacu, Pałac Chichy zastrzega sobie prawo do zwrotu kwoty zadatku pomniejszonej o koszty bankowe w formie vouchera kwotowego, bądź zaproponowania terminu zastępczego.

 

6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:

 • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,

 • Pałac zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 30 %  wartości pobytu w przypadku rezerwacji zwrotnej lub kwotę pełną w przypadku rezerwacji bezzwrotnej, traktując tą płatność jako zadatek.

 

7. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

8. W przypadku opuszczenia przez Gościa Pałacu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

9. W przypadku nie przybycia Gościa do Pałacu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 11:00 następnej doby. Po tym terminie wygasa, a pokój może zostać wynajęty. W przypadku nieprzybycia Gościa zadatek nie zostaje zwrócony.

10. W przypadku przybycia Gościa do Pałacu w drugim dniu zarezerwowanego pobytu ( po wcześniejszym poinformowaniu recepcji Pałacu) Gość zostanie obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę hotelową zgodnie z umową rezerwacji.

11. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

13. Pałac może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Pałacu lub innych osób przebywających w Pałacu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Pałacu. W przypadku pojawienia się Gościa w Pałacu z objawami choroby, Pałac zastrzega sobie prawo do nie zameldowania Gościa z zachowaniem wpłaconego zadatku.

14. Pałac zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

15. Sprzątanie pokoi podczas pobytów odbywa się w trzeciej dobie pobytu lub na życzenie tylko podczas dłuższej nieobecności Gościa w pokoju.

16. Zwierzęta mogą pozostawać w Pałacu odpłatnie. Gość hotelowy - właściciel ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez swojego pupila. Na terenie Pałacu psy powinny pozostawać na smyczy ze względu na komfort innych gości i pozostałe zwierzęta przebywające na terenie Pałacu.

 

 

§ 4. USŁUGI

 • Pałac świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Pałacu niezwłoczną reakcję.

 • Pałac ma obowiązek zapewnić:

  warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

  bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,

  profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Pałac,

  sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,

  zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

 • Na życzenie Gościa Pałac świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

  udzielanie informacji turystycznej,

  budzenie o wyznaczonej godzinie,

  wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

 • Na życzenie Gościa Pałac świadczy odpłatnie wg.cennika następujące usługi:

  ~ room service,

  ~ skanowanie i drukowanie dokumentów,

  ~ organizację warsztatów ceramicznych,

  ~ organizację animacji dla dzieci,

  ~ usługi opiekuńcze dla dzieci,

  ~ wypożyczenie sprzętu sportowego: 

  ~ zestaw do łucznictwa dla dorosłych i dzieci, 

  ~ zestaw do gry w krykieta, 

  ~ speedball,

  ~ piłki, 

  ~ badminton, 

  ~ zestaw do piłki nożnej, 

  ~ piłki do skakania, 

  ~ zestaw do puszczania gigantycznych baniek mydlanych.

  ~ wypożyczenie rowerów,

  ~ organizacja wycieczki krajoznawczej,

  ~ organizacja jazdy konnej,

  ~ organizacja spływu kajakowego lub pontonowego,

  ~ organizacja ogniska.

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŁACU

 

 • Pałac ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 • Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 • Pałac nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu hotelowego.

 • W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami. Pałac zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.

 • Pałac nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 • Pałac nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na parapecie okna, w pojeździe oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Pałacu.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 

 • Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Pałacu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 • Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pałacu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

 • Pałac zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

 • Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.

 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Pałac może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pałacu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pałacu.

 • Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien wyłączyć światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

 • Pałacowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Pałacu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

 • Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

 • W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Pałac przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres dwóch miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Pałacu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 8. CISZA NOCNA

 

 • W Pałacu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

 • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pałacu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pałac może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 

§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

 • W Pałacu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Pałacu. Regulamin znajduje się w recepcji.

 • W Pałacu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 1000 zł.

 • W Pałacu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Pałac bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Pałacu.

 • W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

 • Zagubienie klucza wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.

 • Zakazuje się prowadzenia na terenie Pałacu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 • Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pałacu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Pałacu.

 • Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

 • Aktualny cennik usług i opłat  znajduje się w hallu Pałacu.

 • W Pałacu, na parkingu i terenie Pałacu prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Zapis z monitoringu udostępniony jest przez administratora danych osobowych tylko uprawnionym osobom i tylko w celach wyższej konieczności.

 • Administratorem danych osobowych jest Pracownia Ceramiki Pałac Chichy z siedzibą w Chichach 37E.

 • Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.palacchichy.pl.

 • Wszelkie reklamacje, uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Pałacu pisemnie na adres email: reception@palacchichy.pl

 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Pałacem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Pałacu Chichy.

 

 

 

 

                                                                                                                                             Zarząd Pałacu Chichy

 

Chichy 37E, 67-320 Małomice

Zapisz się do newslettera

Twój e-mail:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave